Zásady vrácení / zrušení

POKYNY PRO STORNO A STORNO FORMULÁŘ

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti:

A. Storno podmínky

právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží.

Odchylně od toho činí výpovědní lhůta v případě smlouvy o pravidelném doručování zboží po určitou dobu čtrnáct dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzal první zboží nebo má.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat (Timo Duda, Reharaum, Bismarckstraße 100, 41061 Mönchengladbach, Německo, Tel.: 02161-9908358, e-mail: info@reharaum.de) jasné prohlášení (např. poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy.

Vrácení/vracení zboží lze zasílat pouze na následující adresu:
Rehabilitační místnost RMA, Beethovenstr.30, 51643 Gummersbach, Německo.

Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Přímé náklady na vrácení zboží, které nám vzhledem k jeho povaze nelze běžně zaslat zpět poštou (zaslání zboží), se odhadují na maximálně cca 150 eur za každé takové zboží.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení zaniká předčasně v případě smluv o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Přidružené/financované podniky

Pokud tuto smlouvu financujete úvěrem a později ji odvoláte, nejste již smlouvou o úvěru vázáni, pokud obě smlouvy tvoří hospodářskou jednotku. To je třeba předpokládat zejména v případě, že jsme současně vaším věřitelem nebo pokud váš věřitel využívá naši spolupráci při financování. Pokud jsme půjčku obdrželi již v době účinnosti odvolání nebo vrácení zboží, přebírá ve vztahu k vám naše práva a povinnosti z financované smlouvy, pokud jde o právní důsledky odvolání nebo vrácení, váš věřitel. To neplatí, pokud je předmětem této smlouvy pořízení finančních nástrojů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů). Pokud se chcete smluvnímu závazku co nejvíce vyhnout, využijte svého práva na odstoupení a odvolejte také úvěrovou smlouvu, pokud máte také právo na odstoupení.

Obecná informace

1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte prosím vhodný obal, abyste zajistili dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
2) Prosím, neposílejte nám zboží zpět na nákladní dopravu.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená čísla 1-2 nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

B. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Na

Timo Duda
rehabilitační místnost
Bismarckstrasse 100
41061 Moenchengladbach
Německo
E-mail: info@reharaum.de

Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

________________________________________________________

________________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / přijato dne (*) __________________

____________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

____________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

____________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)

___________________________
datum

(*) Nehodící se škrtněte